POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

SCANAMRO SRL, cu sediul în Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Bl. M17, etaj 6, camera 607, Sector 4, Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7889/2015, cod unic de înregistrare 34708924, în calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www. scanam.ro, precum si in calitate de operator, respectă dreptul la viata privata al persoanelor iar in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale acestora (DCP), le asigura o protectie adecvata.

 In cadrul raporturilor cu terte persoane, SCANAMRO SRL pune la dispozitia celor interesati, urmatoarele date de contact:

 Sediul nostru este situat in Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Bl. M17, etaj 6, camera 607, Sector 4, Bucuresti, Romania;

Telefon: 0766357097 (Marius Budulean);

E-mail: marius.budulean@scanam.ro

 Definiții conform art.4 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016

Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Restricţionarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Parte terţă – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimţământ al persoanei vizate – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Nu vom pune la dispoziţia unor terţi datele personale sau de contact ale utilizatorilor fără acordul expres al acestora. Singurele împrejurări în care vom fi obligați să facem acest lucru va fi la cererea instanţelor judecătoreşti, poliţiei, parchetului sau altor organe de urmărire judiciară.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Bancile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizorii de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 676/2001, către instituțiile abilitate.

Informatiile/datele pe care le prelucram atunci cand folositi site-ul www. scanam.ro:

Nume, prenume, adresa de e-mail si numar de telefon si/sau de fax (dupa caz);

Pentru anumite scopuri ulterioare, precum cel legat de perfectarea unui eventual contract de prestari servicii, suplimentar pot fi prelucrate si alte date personale, respectiv:

Domiciliul/resedinta legala;

Date privind Buletin de Identitate / Pasaport / Permis de Sedere (serie si numar, emitent, data eliberarii);

Pentru incheierea contractelor si/sau facturilor, furnizarea tuturor acestor date este obligatorie iar refuzul punerii la dispozitie are ca si efect incetarea colaborarii/ neprestarea serviciilor solicitate.

Temeiul legal al prelucrarii datelor personale ce se efectueaza de catre SCANAMRO SRL:

– Constitutia Romaniei, republicata (art. 26);

– Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, rep. cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea 287/2009 din 17 iulie 2009  privind Codul civil, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;

– Legea nr. 677/2001, cu modificările si completarile ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia (ex.:Avocatul Poporului nr. 52/2002 si Decizii ale ANSPDCP)

INSTRUMENTE JURIDICE COMUNITARE

– Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

– REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE), cu mentiunea ca acesta intra in vigoare de la data de 25.05.2018.

III.Scopul/scopurile prelucrarii datelor dumneavoastra personale:

– in scopul oferirii de servicii de scanare profesionala de documente;

– in scopul solutionarii diferitelor cereri/intrebari/sesizari/plangeri formulate de catre persoanele interesate/vizate;

– din necesitatea de a parcurge etapele premergatoare incheierii unui contract, la propunerea SCANAMRO SRL ori la solicitarea persoanei vizate;

– pentru executarea un contract la care persoana interesata/vizata este parte;

– in scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurarii securitatii retelei/informatiilor;

– in scopul realizarii unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: in scopul constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie, in scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate si efectuarea platilor aferente; pentru protejarea dreptului de autor si a drepturilor conexe);

SCANAMRO SRL mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării, in următoarele scopuri:

– realizarea de rapoarte / analize;

– realizarea de informari;

– publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor pentru partenerii de afaceri;

– pentru cresterea calitatii serviciilor ce va sunt oferite.

INFOMATII SUPLIMENTARE:

Dezvaluirea informatiilor/datelor catre terti:

– dacă acest lucru este cerut de lege sau in situatia in care aceasta actiune este necesara pentru conformare, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare;

– catre institutiile abilitate ale statului, fara consimtamant, in cazul unor eventuale litigii sau constatarii unor fraude.

Drepturile persoanei vizate:

2.1.Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

– dreptul la informare (art.12);

–  dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);

–  dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);

–  dreptul de opoziţie (art.15);

–  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);

–  dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

2.2.  Cu data de 25.05.2018, conform RGDP, persoanelor vizate le revin noi drepturi in materia prelucrarii datelor personale, asigurarii confidentialitatii acestora. Pentru o informare corespunzatoare, mentionam ca acestea includ dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale personale, la rectificarea sau steregerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor.

Formularea plangerilor:

In vederea aparării drepturilor ce va sunt conferite prin lege in materia protectiei datelor personale, conform legislatiei in vigoare, inainte de a va adresa ANSDCP, veti depune o plangere catre operatorul SCANAMRO SRL, la urmatoarea adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Bl. M17, etaj 6, camera 607, Sector 4, Bucuresti, Romania, ce va fi solutionata in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii.

De asemenea, aveti posibilitatea sa va adresati cu plangere, in conditiile legii, inclusiv catre ANSDCP.

Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor personale:

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerata ca reprezentand consimtamantul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SCANAMRO SRL, în conformitate cu scopurile anterior menţionate;

ACCESUL MINORILOR

Serviciile prezentate pe site-ului detinut de SC SCANAMRO SRL nu sunt destinate minorilor, dar conţinutul său nu este vătămator pentru aceştia. Nu colectam informatii si date ale minorilor sub 16 ani.

MASURI DE SECURITATE

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauţie de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

SC SCANAMRO SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

SC SCANAMRO SRL nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.

Daca considerati ca ati fost corect informat/informata iar totodata sunteti de acord cu mentiunile si toate scopurile de mai sus, va rugam sa bifati optiunea corespunzatoare de pe site;

Dacă nu doriţi/nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa faca obiectul prelucrarii, va rugăm sa nu ni le furnizati. Ca atare, respectand aceasta optiune, va rugam sa bifati optiunea corespunzatoare de pe site si, totodata, sa luati in considerare faptul ca o eventuala colaborare nu va fi posibila, deoarece prelucrarea anumitor date definite mai sus este absolut esentiala in contextul perfectarii unui contract sau antecontract;

In ipoteza in care datele dumneavoastra personale au suferit modificari iar pe cale de consecinta se impune actualizarea acestora, va adresam rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la urmatoarea adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Bl. M17, etaj 6, camera 607, Sector 4, Bucuresti, Romania;

Retragerea ulterioara a acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale este posibila oricand pe durata colaborarii, avand ca si efect incetarea operatiunilor specifice, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantulu inainte de retragerea acestuia;

Datele dvs. personale vor fi stocate pe toata perioada colaborarii cat si ulterioar acesteia, pe o perioada de cel mult 5 ani (de la data incetarii colaborarii), dupa care vor fi sterse sau anonimizate, dupa caz.

Link-uri utile:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.